آیا شرط عدم ازدواج مجدد در عقد جایز است ؟

آیا شرط عدم ازدواج مجدد در عقد جایز است ؟

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :