فیلم: گرامیداشت شهید محراب، آیت الله صدوقی در حضور مقام معظم رهبری

گرامیداشت شهید محراب، آیت الله صدوقی در حضور مقام معظم رهبری