بازتاب دهنده:  خبرگزاری مهرطلبان یزد تاریخ: انتشار: 1396/11/01

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری ایرنا یزد تاریخ: انتشار: 1396/10/28

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری ایسنا یزد تاریخ: انتشار: 1396/10/28

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری جماران تاریخ: انتشار: 1396/10/28

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری کار ایران تاریخ: انتشار: 1396/10/25

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری ایرنا تاریخ: انتشار: 1396/09/03

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری آریا تاریخ: انتشار: 1396/10/02

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری فارس تاریخ: انتشار: 1396/09/29

   بازتاب دهنده:  روزنامه هنرمند تاریخ: انتشار: 1396/10/02

   بازتاب دهنده:  سایت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی تاریخ: انتشار: 1396/10/02

   بازتاب دهنده:  خبرگزاری ایسنا تاریخ: انتشار: 1396/10/02

   بازتاب دهنده:  سایت خبری تابناک یزد تاریخ: انتشار: 1396/10/01

   بازتاب دهنده:  سایت یزدی نیوز تاریخ: انتشار: 1396/09/28